تعریف خانوار

در تعریف آماری، خانوار از چند نفر تشکیل می‌شود که با هم در یک اقامتگاه زندگی می‌کنند، با یکدیگر هم‌خرج هستند و معمولاً با هم غذا می‌خورند. فردی که به تنهایی زندگی می‌کند نیز خانوار تلقی می‌شود. در آمار جمعیتی از تقسیم تعداد جمعیت به تعداد خانوار به عددی می‌رسند که بُعد خانوار نام دارد. یک نفر به تنهایی می‌تواند یک خانوار باشد؛ اما اطلاق خانواده بر او مقدور نیست. همچنین، در آمارگیری‌ها و سرشماری‌های عمومی، مستخدمین را جزو خانوار به شمار می‌آورند؛ در صورتی که در مطالعه خانواده و خویشاوندی، مستخدم جایی ندارد

در تعریف آماری، خانوار از چند نفر تشکیل می‌شود که با هم در یک اقامتگاه زندگی می‌کنند، با یکدیگر هم‌خرج هستند و معمولاً با هم غذا می‌خورند. فردی که به تنهایی زندگی می‌کند نیز خانوار تلقی می‌شود. در آمار جمعیتی از تقسیم تعداد جمعیت به تعداد خانوار به عددی می‌رسند که بُعد خانوار نام دارد. یک نفر به تنهایی می‌تواند یک خانوار باشد؛ اما اطلاق خانواده بر او مقدور نیست. همچنین، در آمارگیری‌ها و سرشماری‌های عمومی، مستخدمین را جزو خانوار به شمار می‌آورند؛ در صورتی که در مطالعه خانواده و خویشاوندی، مستخدم جایی ندارد.
ما در ادوار تصمیم گرفتیم به مناسبت یلدا، داده های تامل برانگیزی درباره خانوار را با شما به اشتراک بگذاریم. نخست یک سوال پیش می آید. فکر می کنید در ایران حدودا چند میلیون خانوار داریم؟
ما در ایران حدود بیست و چهار میلیون خانوار داریم. براساس سرشماری هزار و سیصد و نود و پنج، ایران 79.9 میلیون نفر جمعیت دارد. این 79.9 میلیون نفر در 24 میلیون خانوار فوق زندگی می کنند. هر خانوار یک سرپرست دارد. طبق تعریف مرکز آمار، سرپرست خانوار عضوی از خانوار است که معمولا مسئولیت تامین تمام یا بخش عمده ای از هزینه های خانوار یا تصمیم گیری در مورد آن را برعهده دارد و سایر اعضای خانوار او را به این نام می شناسند. حالا شما فکر می کنید از 24 میلیون سرپرست خانوار، چند درصد مرد و چند درصد زن هستند؟
اما باید بدانید که روند کاهش میانگین نفرات هر خانوار شهری ایرانی بسیار چشمگیر است. در واقع خانوارها به طور محسوسی در حال کوچک شدن هستند. میانگین نفرات اعضای خانوار شهری از سال 1363 یک شیب سقوط نسبتا مستمر را تجربه کرده است. تعداد میانگین اعضای خانوار از 4.8 نفر به 3.36 نفر رسیده است